«

»

lut 01

Dlaczego warto być liderem?

Zacznę od tego, co tak naprawdę oznacza słowo lider – w wolnym tłumaczeniu to po prostu przywódca autorytet. Jest to osoba, która posiada określone cechy pozwalające przewodzić i gromadzić ludzi wokół jednej idei.

Liderzy mają kilka cech wspólnych:

-Marzenia to Skarby duszy, w nich obieramy cel i kierunek.

Naucz się znowu marzyć, znajdź swoją życiową pasję, coś czego, gorąco pragniesz i bądź gotów za to zapłacić !

-Pasja to wysokie zdolności interpersonalne, wiedza, doświadczenie itp. w zestawieniu na równi z wysokimi wymaganiami.

Wspólne pas­je mag­ne­sem przyjaźni. Bo człowiek bez pas­ji nudzi swoją duszę.Całe nasze życie to działanie i pas­ja. Uni­kając zaan­gażowa­nia w działania i pas­je naszych czasów, ry­zyku­jemy, że w ogóle nie zaz­na­my życia.

-Odwaga, postawa wobec niebezpieczeństwa charakteryzująca się brakiem strachu lub dużą umiejętnością przezwyciężania go; śmiałość, męstwo.

Gdy już znaj­dziesz swoją drogę, nie lękaj się. Miej od­wagę po­pełniać błędy. Roz­cza­rowa­nia, po­rażki, zwątpienie to narzędzia, który­mi posługu­je się Bóg, by wska­zać nam właściwą drogę. 

-Zaangażowanie – to znaczy kiedy na czymś Ci zależy, starasz się aby było jak najlepiej.

Całe nasze życie to działanie i pas­ja. Uni­kając zaan­gażowa­nia w działania i pas­je naszych czasów, ry­zyku­jemy, że w ogóle nie zaz­na­my życia. 

-Determinacja pomimo niepowodzeń i porażek, nigdy nie rezygnują z wyznaczonego celu.

Szu­kając siły, nat­chnienia, spo­koju, mo­tywac­ji - Zam­knij oczy. Spójrz w siebie i spy­taj cze­go tak nap­rawdę prag­niesz. Następnie otwórz oczy i dąż do ce­lu z de­ter­mi­nacją i odwagą! 

-Wizja to  widzenie i wyobrażenia, oznacza szeroką koncepcję, pożądany obraz przyszłości, organizacji i jej miejsca w otoczeniu, wyrażanie intencji i aspiracji bez szczegółowego określenia sposobów i środków osiągania celów.

 

Wizja, analiza, własne przekonanie o słuszności wyboru, wyznaczenie celu, skoncentrowanie na nim wszystkich sił i praca, wytrwała ciężka i niekończąca się praca, a po drodze korekty powodowane doświadczeniem – oto zasada skutecznego działania. Ona zawsze działa i zawsze prowadzi do sukcesu.

-Samodyscyplina to dyscyplinowanie samego siebie. Jest ona wyrazem dojrzałości, dlatego jej nabywanie
i nauczanie to na ogół długi proces.

Celami samodyscypliny są umiar oraz rozwój własnego potencjału. Umiar to umiejętność nakładania sobie ograniczeń, wyznaczania granic, zaś rozwój własnego potencjału to droga do samodoskonalenia.
Bardzo istotnym elementem samodyscypliny jest wytrwałość. To wytrwałość, a nie talent, jest najważniejszą cechą ludzi sukcesu.

-Pewność siebie jest miarą poczucia własnej wartości, przydatności, posiadanego autorytetu i akceptowalności w grupie. Jest to kategoria oceny wysoce subiektywna i zarazem bardzo potrzebna jednostce do jej prawidłowego rozwoju osobistego. Człowiek nie mający pewności siebie nigdy nie zostanie prawdziwym liderem w grupie!

Czynnikiem umacniającym poczucie pewności siebie
jest akceptowanie siebie jako wartościowej osoby.Pewni siebie ludzie wyznaczają sobie
ambitne cele w każdej dziedzinie życia. Zostań panem swojego losu, a będziesz pewną siebie osobą.Pewni siebie ludzie są gotowi podejmować ryzyko, ludzie podejmujący ryzyko umacniają swoją pewność siebie.

 

-Charyzma  szczególne cechy osobowości, którym osoba je posiadająca zawdzięcza niekwestionowany autorytet u ludzi i wpływ na nich.

Gdy roz­le­gają się owac­je, niewielu dos­trze­ga rolę, jaką odeg­rał pier­wszy, który zak­laskał. Jakże ważni są Ci, którzy mają cha­ryzmę, aby po­ruszyć tłumy. Nie tyl­ko aby szły za ni­mi, lecz aby szły za kimś. 

-Dobry mówca to taki człowiek który w swoje przemówienia wkłada serce, że nie wychodzi do ludzi z wyuczonym tekstem lecz jest przygotowany tak że nie uczy się go  na pamięć lecz mówi to co wie i to co czuję.

.. dob­ry mówca zain­te­resu­je słuchacza tak bar­dzo ,że mi­mo upływające­go cza­su człowiek ten z za­cieka­wieniem cze­ka na ko­lej­ne słowa wy­powiada­ne z je­go ust.. 

-Cechy organizatora, powinien być zaradny, twórczy, musi umieć przy pomocy niewielkich środków, jak najmniejszym wysiłkiem, w jak najkrótszym czasie osiągnąć cel. Dobry organizator potrafi robić kilka rzeczy jednocześnie i wykorzystywać nadażające się okazje.

War­tości są tak sa­mo ważne w życiu pry­wat­nym jak na po­ziomie przed­siębior­stwa. Dla człowieka są głównym as­pektem oso­bowości, w fir­mie de­cydują o kształto­waniu jej kul­tu­ry or­ga­niza­cyj­nej. Człowieko­wi poz­wa­lają żyć god­nie i um­rzeć w spo­koju. Or­ga­nizac­ji dają szansę na nieśmier­telność. Za­pew­niają ut­rzy­manie równo­wagi wewnętrznej w ok­re­sach tur­bu­len­cji i dają ciągle im­pulsy do rozwoju. 

Dlaczego warto w sobie rozwijać te cechy?

To proste. By odnieść sukces w MLM trzeba stać się liderem. By odnieść sukces najpierw sam musisz stać się osobą sukcesu.

Zastanów się, które cechy posiadasz a nad któymi trzeba jeszcze popracować. Wykształcenie ich nie jest takie proste, ale kto powiedział, że odniesienie sukcesu jest proste.

Lider  musi być przede wszystkim zaradny, pomysłowy, obrotny, kreatywny, twórczy, z milionem pomysłów, powinien umieć kierować zespołem i współpracować z nim. Powinien sam z siebie wiedzieć co, gdzie, kiedy zrobić. Dobrze by było gdyby jeszcze z łatwością przychodziło mu nawiązywanie kontaktów, swobodna rozmowa z obcymi ludźmi. No i targowanie się. Jest bardzo pomocne w niektórych sprawach finansowych.

 

 

Permalink do tego artykułu: http://justynaolowniuk.pl/dlaczego-warto-byc-liderem

Dodaj komentarz

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com